AGENȚIA ROMÂNĂ DE CONSULTANȚĂ accesare fonduri structurale, europene, consultanta engleză    franceză     germană      rusă     alte limbi
 
 
» Prima pagină » Despre ARC » Conducere » Organizare » Programe » Noutăţi » Cariere » Servicii » Contact
 Agenţia Română de Consultanţă - Partenerul dumneavoastră în accesarea de fonduri naţionale şi europene!
 
  

 

PROGRAME DE FINANŢARE

 

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice

Axa prioritară 1 - "Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie"

  Domeniul major de intervenţie 1.1 - Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM

Operaţiunea "Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile"

-Schema de finanţare - Investiţii de până la 1.075.000 de lei pentru IMM
-Schema de finanţare - Sprijin financiar cu valoare intre 1.075.000  si 6.450.000 de lei pentru IMM

Operaţiunea " Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale " şi Anexe
Operaţiunea " Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare " şi Anexe
Operaţiunea " Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv pentru investiţii tangibile şi intangibile pentru întreprinderile mari " (versiune spre consultare)

Domeniul major de intervenţie 1.3 - Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului

Operaţiunea - Sprijin pentru consultanţă acordat IMM-urilor   (spre consultare)


Axa Prioritară 2
- "Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare"

Domeniul Major de Intervenţie 2.2 - Investiţii în infrastructura de CDI şi dezvoltarea capacităţii administrative

Operaţiunea 2.2.1. " Dezvoltarea infrastructurii C-D existente şi crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare) " - spre consultare

Operaţiunea 2.2.4 - " Întărirea capacitaţii administrative " - spre consultare

Domeniul Major de Intervenţie 2.3 - Accesul întreprinderilor la activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare

Operaţiunea 2.3.1 -  Sprijin pentru start-up-uri şi spin-off-uri inovative

Operaţiunea 2.3.3 - Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor


Axa Prioritară 3 - Tehnologia Informaţiilor şi Comunicaţiilor pentru sectoarele public şi privat

Domeniul Major de Intervenţie 3.1 "Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor"

Operaţiunea 3.1.1 Sprijinirea accesului la broadband şi la serviciile conexe

Ghidul Solicitantului şi Anexe

Operaţiunea 3.1.4 " Susţinerea conectării unităţilor şcolare la Internet prin conexiuni broadband "
Corrigendum
Clarificare

Domeniul Major de Intervenţie 2 "Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice"

Operaţiunea 3.2.1 " Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar "
Corrigendum
Clarificare

Operaţiunea 3.2.2 " Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar Corrigendum
Clarificare

Operaţiunea 3.2.3 " Susţinerea implementării de aplicaţii E-Educaţie şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar "
Corrigendum
Clarificare

Operaţiunea 3.2.4 " Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar " (Proiecte la nivel naţional) Corrigendum
Clarificare

Operaţiunea 3.2.4 " Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar " (Proiecte la nivel local)
Corrigendum
Clarificare

Domeniul Major de Intervenţie 3 "Dezvoltarea (susţinerea) e-economiei"

Operaţiunea 3.3.1 " Suport pentru dezvoltarea sistemelor informatice integrate şi altor aplicaţii integrate pentru managementul afacerilor "
Corrigendum
Clarificare

Operaţiunea 3.3.2 " Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi alte soluţii electronice pentru afaceri "
Corrigendum
Clarificare
Anunţ în atenţia Autorităţilor publice locale şi centrale


Axa prioritară 4 - "Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice"


Domeniul Major de Intervenţie 4.1 "Energie eficientă şi durabilă "

Operaţiunea A - " Sprijinirea investiţiilor în instalaţii şi echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătăţirii eficienţei energetice "

Operaţiunea B - " Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi al petrolului " (numai pentru proiecte de distributie) - spre consultare

Operaţiunea C - " Investiţii în instalaţii de desulfare a gazelor de ardere "
Domeniul Major de Intervenţie 4.2 - "Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea de energie verde"

Operaţiunea: Sprijin financiar acordat pentru proiectele de investitii in valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi   - spre consultare


Domeniul Major de Intervenţie 4.3 - "Diversificarea reţelelor de interconectare în vederea creşterii securităţii furnizării energiei"
Operaţiunea: Sprijinirea investiţiilor pentru interconectarea reţelelor naţionale de transport al energiei electrice şi gazelor naturale cu reţelele europene Data : 27-08-2009


Programul Operaţional Sectorial de Mediu


Ghidurile Solicitantului pentru Programul Operaţional Sectorial de Mediu

Axa Prioritară 1 -  " Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată "

Axa Prioritară 2 -  " Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric "

Domeniul Major de Intervenţie 1 " Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al deşeurilor "

Domeniul Major de Intervenţie 2 " Reabilitarea zonelor poluate istoric " (spre consultare)


Axa prioritară 3 - Reducerea poluării şi minimizarea efectelor schimbărilor climatice prin reabilitarea sistemelor de încălzire urbană, vizînd atingerea ţintelor de eficienţă energetică în zonele prioritare identificate (draft - iunie 2008)


Axa Prioritară 4 - " Implementarea sistemelor de management pentru protecţia naturii " (spre consultare), Cererea de finanţare  şi Worksheet  pentru cererea de finanţare
Corrigendum1
Corrigendum 2


Axa Prioritară 5 - Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc (spre consultare) Data : 24-08-2009


Programul Operaţional Regional


Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-potenţiali poli de creştere

Domeniul major de intervenţie 1.1 - "Planuri integrate de dezvoltare urbană"  

Operaţiunea "Centre urbane"  şi Anexe
Corrigendum 1 - Operaţiunea "Centre urbane" şi Anexe

Operaţiunea " Poli de dezvoltare urbană " şi Anexe
Corrigendum 1 - Operaţiunea "Poli de dezvoltare urbană "

Operaţiunea " Poli urbani de creştere " şi Anexe
Corrigendum 1 - Operaţiunea " Poli urbani de creştere "

Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale

Domeniul major de intervenţie 2.1 - "Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane - inclusiv construcţia/ reabilitarea şoselelor de centură"  şi Anexe
Corrigendum la Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritară 2
Corrigendum 2 la Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritară 2

Axa prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale

Domeniul major de intervenţie 3.1 - " Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate " şi Anexe
Corrigendum 1
Corrigendum 2
Corrigendum 3
Corrigendum 4

Domeniul major de intervenţie 3.2 - "Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale" , Anexe şi Notă

Domeniul major de intervenţie 3.3 - "Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă"   şi Anexe
Corrigendum la Ghidul Solicitantului pentru Domeniul 3.3

Domeniul major de intervenţie 3.4 - "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă" şi Anexe

Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local

Domeniul major de intervenţie 4.1 - " Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală "  şi Anexe

Domeniul major de intervenţie 4.2 - " Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi "   şi Anexe

Domeniul major de intervenţie 4.3 - " Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor " (varianta spre consultare)

Axa prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului

Domeniul major de intervenţie 5.1 - " Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, crearea şi modernizarea infrastructurilor conexe "

Domeniul major de intervenţie 5.2 - " Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice " (varianta spre consultare) şi Anexe

Domeniul major de intervenţie 5.3 - Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică

Operaţiunea " Crearea centrelor Naţionale şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora "

Operaţiunea " Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice "

Operaţiunea " Promovarea brandului turistic naţional "


Ghid practic Programul Operaţional Regional Data : 19-08-2009


Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane


09 mai 2009 - Cereri de propuneri de proiecte strategice pentru 13 Domenii Majore de Intervenţie
 
Condiţii Generale

Ghidul Solicitantului - Condiţii generale
Anexe la ghidul solicitantului pentru cereri de propuneri de proiecte strategice ;
Corrigendum nr. 1 la Ghidul Solicitantului - condiţiile generale pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 85-98 ;
Corrigendum nr. 2 la Ghidul Solicitantului - condiţiile generale pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 85-98;
Erată la Corrigendum nr. 2 la Ghidul Solicitantului - condiţiile generale pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 85-98.

Condiţii Specifice
 

Corrigendum nr. 1la Condiţiile specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 85-98 ;
Corrigendum nr. 2 la Condiţiile specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 85 ;
Corrigendum nr. 2 la Condiţiile specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 86 ;
Corrigendum nr. 2 la Condiţiile specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 87
;
Corrigendum nr. 2 la Condiţiile specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 88-98
;
Corrigendum nr. 3 la Condiţiile specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 85, 86, 87
; Corrigendum nr. 3 la Condiţiile specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 88, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 97, 98;
Corrigendum nr. 3 la Condiţiile specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 94, 95
Erată la Corrigendum nr. 3 la Condiţiile specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr.: nr. 94, 95;
Corrigendum nr. 4 la Condiţiile specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 85 ;
Corrigendum nr. 4 la Condiţiile specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 86, 87 ;
Corrigendum nr. 4 la Condiţiile specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 88-93, 96-98;
Erată la Corrigendum nr. 4 la Condiţiile specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr.:88-93, 96-98;
Corrigendum nr. 5 la Condiţiile specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 85, 86, 87; Erată la Corrigendum nr. 5 la Condiţiile specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr.: 85, 86, 87;

Domeniul Major de Intervenţie 1.1 - Condiţii specifice cerere de propuneri de proiecte nr.85- "Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate" ;

Domeniul Major de Intervenţie 1.2 - Condiţii specifice cerere de propuneri de proiecte nr.86- "Calitate în învăţământul superior" ;

Domeniul Major de Intervenţie 1.3 - Condiţii specifice cerere de propuneri de proiecte nr.87- "Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională"

Domeniul Major de Intervenţie 1.5 - Condiţii specifice cerere de propuneri de proiecte nr.88- "Burse doctorale"

Domeniul Major de Intervenţie 1.5 - Condiţii specifice cerere de propuneri de proiecte nr.89- "Programe postdoctorale" ;

Domeniul Major de Intervenţie 2.1 - Condiţii specifice cerere de propuneri de proiecte nr.90- "Tranziţia de la şcoală la viaţa activă" ;

Domeniul Major de Intervenţie 2.2 - Condiţii specifice cerere de propuneri de proiecte nr.91- "Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii"

Domeniul Major de Intervenţie 3.1 - Condiţii specifice - Cerere de propuneri de proiecte nr. 92- "Promovarea culturii antreprenoriale" ;

Domeniul Major de Intervenţie 3.3 - Condiţii specifice - Cerere de propuneri de proiecte nr. 93- "Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile" ;

Domeniul Major de Intervenţie 4.1 - Condiţii specifice - Cerere de propuneri de proiecte nr. 94- "Întărirea capacităţii Serviciului Public de Ocupare pentru furnizarea serviciilor de ocupare" ; Domeniul Major de Intervenţie 4.2 - Condiţii specifice - Cerere de propuneri de proiecte nr. 95- "Formarea personalului propriu al Serviciului Public de Ocupare" ;

Domeniu Major de Intervenţie 6.2 - Condiţii specifice -Cerere de propuneri de proiecte nr. 96- "Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii" ;
Domeniul Major de Intervenţie 6.3 - Condiţii specifice -Cerere de propuneri de proiecte nr. 97- "Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii"

Domeniul Major de Intervenţie 6.4 - Condiţii specifice -Cerere de propuneri de proiecte nr. 98- "Iniţiative transnaţionale pentru o piaţă incluzivă a muncii" ;


24 aprilie 2009 - Cereri de propuneri de proiecte strategice pentru 6 Domenii Majore de Intervenţie 

a)Condiţii Generale

Ghidul Solicitantului - Condiţii generale
Anexe la ghidul solicitantului pentru cereri de propuneri de proiecte strategice;
Corrigendum nr. 1 la Ghidul Solicitantului - condiţiile generale pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 79-84;
Corrigendum nr. 2 la Ghidul Solicitantului - condiţiile generale pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 79-84;
Erată la Corrigendum nr. 2 la Ghidul Solicitantului - Condiţiile generale pentru cererile de propuneri de proiecte nr.: 79-84;

b)Condiţii Specifice :

Corrigendum nr. 1 la Condiţiile specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 79-84 ;
Corrigendum nr. 2 la Condiţiile specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 80 ; Corrigendum nr. 2 la Condiţiile specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 83 ; Corrigendum nr. 2 la Condiţiile specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 79, 81, 82, 84;
Corrigendum nr. 3 la Condiţiile specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 80, 83;
Corrigendum nr. 3 la Condiţiile specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 79, 81, 82, 84;
Corrigendum nr. 4 la Condiţiile specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 80, 83 ;
Corrigendum nr. 4 la Condiţiile specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 79, 81, 82, 84;
Erată la Corrigendum nr. 4 la Condiţiile specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr.: 79, 81, 82, 84;
Corrigendum nr. 5 la Condiţiile specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 80, 83;
Erată la Corrigendum nr. 5 la Condiţiile specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr.: 80, 83;
Corrigendum nr.5 la Condiţiile specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 79, 81,82, 84;
Corrigendum nr.6 la Condiţiile specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 80, 83;

Domeniul Major de Intervenţie 1.4-Condiţii specifice cerere de propuneri de proiecte nr. 79 - "Calificări europene" ;

Domeniul Major de Intervenţie 2.3-Condiţii specifice - Cerere de propuneri de proiecte nr. 80 - "Calificarea - o şansă pentru viitor" ;

Domeniul Major de Intervenţie 3.2-Condiţii specifice - Cerere de propuneri de proiecte nr. 81 - "Competenţe pentru competitivitate" ;

Domeniul Major de Intervenţie 5.1-Condiţii specifice - Cerere de propuneri de proiecte nr. 82 - "Integrare pe piaţa muncii" ;

Domeniul Major de Intervenţie 5.2-Condiţii specifice -Cerere de propuneri de proiecte nr. 83 - "Mediul rural - oportunităţi de ocupare" ;

Domeniu Major de Intervenţie 6.1-Condiţii specifice - Cerere de propuneri de proiecte nr. 84 - "Pentru o viaţă mai bună" ;


Ajutor de stat şi de minimis :

În 31 martie 2009 AMPOSDRU a deschis liniile de finanţare aferente schemelor de ajutor de stat pentru ocupare, pentru formare generală şi specifică şi ajutorul de minimis. Din acest moment, orice întreprindere din România va putea trimite electronic prin aplicaţia ActionWeb , la AMPOSDRU, cereri pentru subvenţionarea salariilor noilor angajaţi, formării profesionale a salariaţilor sau pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, în scopul reducerii accidentelor de muncă şi riscului îmbolnăvirilor profesionale.
Ghidul Solicitantului pentru Schemele de ajutor de stat şi de minimis
Anexe
Corrigendum 1 aferent Ghidului Solicitantului pentru Schemele de ajutor de stat şi de minimis
Schemă de ajutor de stat pentru ocupare
Schemă de ajutor de stat pentru formare generală şi specifică
Schemă de ajutor de minimis
Ghid privind relaţiile de parteneriat între diverse entităţi de drept public şi privat Data : 04-08-2009


Programul Operaţional Sectorial Transport

Axa prioritară 1: Modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltării unui sistem de transport durabil şi integrării acestuia cu reţelele de transport ale UE

Axa priotară 2: Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport în afara axelor prioritare TEN-T în scopul creării unui sistem naţional de transport durabil

Axa prioritară 3 : Modernizarea sectorului de transporturi în scopul creşterii protecţiei mediului şi a sănătăţii publice şi siguranţei pasagerilor

Axa prioritară 4 : Asistenţă tehnică
Ghidul Solicitantului pentru axele prioritare 1-4
Cererea de finanţare aferentă axelor prioritare 1, 2 şi 3
Cerere de finanţare aferentă axei prioritare 4
Instrucţiune privind arhivarea documentelor referitoare la implementarea proiectelor la nivelul beneficiarilor
Instrucţiune privind managementul neregulilor, controlul şi recuperarea debitelor aferente finanţării proiectelor la nivelul beneficiarilor
Instrucţiune în completarea Instrucţiunii nr. 40/2040/5.05.2008 privind arhivarea documentelor referitoare la implementarea proiectelor  la nivelul beneficiarilor
Data : 18-05-2009


Programul Operaţional Asistenţă Tehnică


Ghidul Solicitantului pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică
Corrigendum la Ghidul Solicitantului POAT
Corrigendum 2 la Ghidul Solicitantului POAT
Corrigendum 3 la Ghidul Solicitantului POAT
Anexa 1 - Cererea de finanţare
Anexa 2 - Formatul pentru metodologia de calcul a cheltuielilor de functionare eligibile
Formular idei de proiecte pentru POAT (poate fi depus de Autoritati de Management, Organisme Intermediare, Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatea de Audit, Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale)

Data : 13-05-2009


Programul Operaţional Dezvoltarea Capacitatii Administrative


Axa prioritară 1 - Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice
Domeniul Major de Intervenţie 1.1 - Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ
- operaţiunea: Strategii de dezvoltare locală  şi Anexe

Domeniul Major de Intervenţie 1.3 - Imbunatatirea eficacitatii organizaţionale
- operaţiunea: Elaborarea unor programe postuniversitare de dezvoltare managerială a personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică "
Corrigendum 1
Corrigendum 2

- operaţiunea: Revizuire de structuri şi implementare de instrumente moderne
Anexa 1 - Contract de finanţare
Anexa 2 - Cerere de finanţare
Anexa 3: Grila de verificare a conformităţilor administrative şi a eligibilităţii
Anexa 4 - Grilă criterii de evaluare
Anexa 5 - Formulare
Corrigendum 1

- operaţiunea: Module de pregatire în domenii ca achiziţiile publice, ECDL, limbi străine, dezvoltare de proiecte, licitarea şi managementul proiectelor etc. "
Anexa 1: Contract de finanţare
Anexa 2: Cerere de finanţare
Anexa 3: Grila de verificare a conformităţilor administrative şi a eligibilităţii
Anexa 4: Grila de evaluare
Anexa 5: Formulare
Corrigendum 1
Corrigendum 2

Axa Prioritară 2 - Sprijin pentru  procesul  de descentralizare sectorială a serviciilor

Domeniul Major de Intervenţie 2.1 - Optimizarea structurilor pentru noile servicii descentralizate /deconcentrate din cele trei sectoare prioritare

- operaţiunea: Optimizarea structurilor pentru noile servicii descentralizate /deconcentrate din cele trei sectoare prioritare

Domeniul Major de Intervenţie 2.2 - Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor

- operaţiunea: Sprijinirea iniţiativelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice

- operaţiunea: Introducerea şi menţinerea în funcţiune a sistemelor de management,inclusiv ISO şi EMAS

Data : 27-04-2009


Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România


Ghidul Solicitantului (draft, limba engleză)
Apel de proiecte
Anexe Data : 02-10-2008
Programul de Cooperare Trnasfrontalieră România-Serbia


Axa Prioritară 1: Dezvoltare economică şi soclială (draft)
Axa Prioritară 2: Mediul şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă (draft)
Axa Prioritară 3: Promovarea activităţilor "people to people" (draft) Data : 13-05-2009
Ghidul Solicitantului pentru Programul de Cooperare România-Bulgaria

Ghidul Solicitantului pentru Programul de Cooperare România-Bulgaria
Anexe
Corrigendum sesiunea a doua de cereri de proiecte
Corrigendum 2 Data : 01-06-2009
 
Copyright 2007 - 2013 © Agenţia Română de Consultanţă. Toate drepturile rezervate.      
Reguli de Confidenţialitate http://www.e-finantare.eu